Information om projektet

Förstudie byahus med tillhörande bostäder

Beslutsunderlag för Byahus och bostäder

Detta projekt innefattar att byalaget Kreativa Läppe i samverkan med Vingåkers kommun ska genomföra en förstudie, där målet är att ta fram ett adekvat underlag för att förverkliga byalagets slutmål: att få ett byahus med olika former av bostäder i anslutning.

Samlingspunkt och bostäder

Vid flera undersökningar har det visat sig finnas ett starkt behov av en samlingspunkt, och nya bostäder, för Läppes fortsatta utveckling. I dag saknar Läppe en gemensamhetslokal och en mångfald av bostäder för både yngre och äldre. Det finns dock ett stort lokalt engagemang för bygden, och byalaget har under flera år arbetat för denna idé.

Service

Vingåkers kommun ser att behovet av service i Läppe är stort och blir allt större då Läppe är en inflyttningsort, men även på grund av en åldrande befolkning. Servicefrågan har dock varit svårlöst i Läppe som idag helt saknar lokaler för föreningslivet som exempelvis bygdegård eller ett Folkets hus. Kommunen ser att möjligheterna för att upprätta en form av servicepunkt i Läppe är stora, bara lokalfrågan blir löst.

Underlag för beslut

Förstudien innefattar att ta fram ordentligt underlag för hur fastigheterna ska kunna byggas, och vad de ska innehålla.

Förstudien ska svara på följande frågor/uppnå följande:

 • Vad krävs för att ett byahus och bostäder ska kunna byggas på den tilltänkta tomten i Läppe? Detaljplaner, VA, andra tillstånd osv.
 • Vilken verksamhet ska finnas i byahuset? (Och hur påverkar det utformningen och därmed budget).
 • Preliminära avtal med byggföretag och en broschyr som tydligt visar projektets slutmål och där nyttan av byahuset åskådliggörs och boendeformerna tydligt framgår.
 • Undersöka de ekonomiska förutsättningarna för slutmålet. Bank, bidrag, frivilliga insatser och pris för hyra av bostäderna.
 • Regelbundna stormöten med Läppeborna så att de inkluderas.
 • Bildande av ekonomisk förening i Läppe som kommer att driva frågan vidare efter förstudiens slut.

Målet med projektet

Målet är att efter avslutad förstudie ha tillräckligt med underlag för att Kreativa Läppe, (och den då nybildade ekonomiska föreningen), mer eller mindre omgående kan ta nästa steg för att förverkliga byggandet av ett byahus och tillhörande bostäder i Läppe.

Frågor och svar

Vad är syftet med projektet?

Att ta fram ordentligt med underlag som klargör vad som behöver göras (när, av vem, och hur) för att i nästa steg kunna förverkliga slutmålet: att skapa ett byahus i Läppe med service och med olika former av bostäder i anslutning till detta.

Vad är bakgrunden till projektet?

Byalaget Kreativa Läppe har under många år arbetat för att få ett byahus som kan skapa en mötesplats och en servicepunkt i Läppe. Behovet är stort: det finns ett aktivt föreningsliv i Läppe men ingenstans där de kan samlas. Det finns många utvecklingsidéer och stort engagemang men som inte når full potential i och med att det inte finns en naturlig plats att samlas.

Kommunens syn är att behovet av service i Läppe är stort, och blir allt större då Läppe är en inflyttningsort, och även på grund av en åldrande befolkning. Servicefrågan har dock varit svårlöst i Läppe som idag helt saknar lokaler för föreningslivet som exempelvis bygdegård eller ett Folkets hus. Många servicelösningar idag, även de digitala, kräver någon form av fast plats för tex utlämning och omlastning m.m.

Flera alternativ har undersökts genom åren av byalaget. Bland annat att köpa ett hus som ägs av stiftelsen Convictus, men det har inte lett någonvart. En bit mark som ägs av kommunen har varit ett alternativ men att bygga ett helt nytt byahus skulle bli väldigt dyrt.

Nu har en möjlighet dykt upp för Kreativa Läppe att eventuellt kunna köpa en fastighet, som redan idag skulle kunna fungera som ett litet byahus (men som också skulle behöva byggas ut). Området där byggnaden ligger är planlagd som gemensamhetslokal/bastu. Tidigare planbesked för fastigheten visar på kommunens vilja att använda området för gemensamma ändamål.

Vem eller vilka är målgruppen?

Både permanent och fritidsboende i Läppe är den främsta målgruppen. Detta är en ort i kommunen som inte har några allmänna hus och mycket lite service tillgängligt året runt.

Projektet ska skapa underlag för att ett byahus med tillhörande service ska kunna bli tillgängligt för alla i Läppe, med omnejd. Projektet ska också skapa underlag för att kunna bygga nya bostäder för både yngre och äldre. Det skulle få igång en flyttkedja vilket är bra för Läppes men också hela Vingåkersbygdens utveckling.

Hur skiljer sig detta arbete från Kreativa Läppes ordinarie arbete?

Byalaget Kreativa Läppe är engagerade i frågor som rör utvecklingen i Läppe, t ex trafikfrågor, marknader, fritidsaktiviteter, en tidning som delas ut osv.

En arbetsgrupp har i många år jobbat för att kunna få till ett gemensamt byahus i Läppe, som skulle bidra till att föreningslivet och företagandet i Läppe utvecklas.

En arbetsgrupp har också jobbat med frågan att få till byggandet av nya bostäder då många äldre vill flytta från sina stora hus och trädgårdar, och många yngre vill flytta hemifrån men ändå bo kvar i Läppe. Enkätundersökningar har genomförts som visar detta.

I och med denna förstudie så slås gruppernas arbete ihop. Det finns många fördelar och synergieffekter med att bostäder byggs i anslutning till byahuset, och därför är det bra att grupperna samarbetar även under en förstudie.

Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?

Förstudien ska leda till att det långsiktiga målet blir verklighet. Både området i och runtomkring Läppe kommer att stärkas genom att äntligen få ett byahus där föreningar, företag, invånare och service (kommersiell och offentlig) kan inhysas. När det blir verklighet kommer det gynna hela Vingåkersbygden.

Då projektets långsiktiga mål blir verklighet kommer Läppes byahus och bostäder vara en förebild för andra byar och utvecklingsgrupper som kan komma på studiebesök, då förmodligen främst från Mälardalsområdet.

Värdegrund

Värdegrunden för projektet utgår ifrån de tre dimensionerna av hållbarhet: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

 • Kostnadseffektiva lösningar
 • Hålla nere kostnader genom största möjliga inslag av ideella arbetsinsatser.
 • Sträva efter energieffektiva lösningar.
 • Söka återbrukslösningar där så är möjligt.
 • Arbetet ska genomsyras av stor delaktighet, gemenskap och glädje.

Projektorganisation

Projektet leds av en projektledare och av Byalaget Kreativa Läppe med stöd av Vingåkers kommun.

För att så många som möjligt ska kunna engagera sig oxh för att fördela arbetsuppgifterna har det bildats 10 arbetsgrupper med olika ansvarsområden.

Varje arbetsgrupp har en gruppledare och dessa tillsammans med projektledaren ingår i projektets styrgrupp.

Styrgruppen träffas i genomsnitt fysiskt eller digitalt var 14:e dag för att koordinera och leda projektet.

Mer information om projektorganisationen hittar du här.

Samarbetspartners