Kreativitet och engagemang

Projektorganisation

Styrgruppen. Från vänster: Lajla Sällh Johansson, Karina Veinhede, Anita Boman, Agneta Rönnqvist, Anders Boman, RoseMarie Hellén, Göran Johansson, Jörgen Benehall, Mats Eriksson, Börje Sandberg.  Saknas på bilden Jörgen Larsson och Alf Kjeller. Foto: Alf Kjeller

Styrgrupp

Tillsammans med projektledaren leda arbetet på ett så effektivt sätt som möjligt. Slutmålet att ta fram ett adekvat underlag för hur vi efter avslutad förstudie kan gå vidare och förverkliga ett byahus med tillhörande bostäder.

Via regelbundna möten var fjortonde dag ge grupperna och styrgruppen förutsättningar att ha en god övergripande överblick och kunna styra arbetet mot målet och förstärka arbetet där så behövs. De olika gruppernas ledare ingår i styrgruppen.

Projektledare

Projektledare för projektet är RoseMarie Hellén. RoseMaries ansvar är att tillsammans med styrgruppen driva projektet framåt och fungera som kontktperson för samarbetspartners och intresserade. RoseMarie kontaktar du enklast via e-post.

Arbetsgrupper

Det finns mycket som ska göras i projektet och för att så många som möjligt ska kunna engagera sig har det bildats ett antal arbetsgrupper.  Varje arbetsgrupp har en gruppledare och dessa tillsammans med projektledaren ingår i projektets styrgrupp.

Bidragsgruppen

  • Optimera bidragen från det offentliga och stiftelser till inköp av tomt samt iordningsställande av tomt och byggnationer på tomten.
  • Se över möjligheterna för offentliga bidrag för driften av verksamheterna.
  • I samråd med Marknadsgruppen och Ekonomigruppen se över möjligheterna till bidrag (ekonomiska och materiella) från privatpersoner, banker, företag och fonder till inköp av tomt samt iordningsställande av tomt och byggnationer på tomten.

Gruppledare: Vakant

Boendegruppen

Ta fram ett väl förankrat förslag på hur bostadslägenheterna ska utformas både etetiskt och praktiskt och vilka regler som ska beaktas. Kontinuerlig avstämning av innehåll med Byggplaneringsgruppen, Trädgårds/kulturgruppen och Marknadsföringsgruppen.

Gruppledare: Vakant

Byahusgruppen

Ta fram ett väl förankrat förslag på vilka verksamheter som ska ingå i Byahuset och hur arbetet ska drivas samt sätta sig in i regelverk. Kontinuerlig avstämning av innehåll med Byggplaneringsgruppen och Marknadsgruppen.

Gruppledare: Agneta Rönnquist

Byggplaneringsgruppen

I nära samarbete med Byahus-, Trädgårds-, Energi- och Boendegruppen ta fram ritningar och planskisser för tomten och en adekvat kostnadsbild samt förmedla den till Ekonomigruppen och Styrgruppen.

Se över möjligheterna till frivilliginsatser för att hålla ner kostnader.

Gruppledare: Börje Sandberg

Ekonomigruppen

Undersöka de ekonomiska förutsättningarna för ett genomförande av:

  • Inköp av tomt
  • Byggnationer på tomten
  • Drift av anläggning

Genom kontinuerligt insamlande av ekonomisk information från övriga grupper, framtagande av adekvata budgetar, kontakter med banker, framtagande av prisbilder för bostadshus med hyresnivåer, driftbudget för Byahus, skapa en ekonomisk plan, som kan sjösättas när förstudien är slutförd.

Gruppledare: Anders Bohman

Ekonomisk Föreningsgrupp

Ta fram ett konkret förslag på vilken form av Ekonomisk Förening som är en optimal driftform för att driva verksamheten och hur man bildar föreningen.

Gruppledare: Göran Johansson

Energigruppen

Ta fram ett konkret förslag på hur en optimal energilösning ser ut och kostnader för densamma i nära samarbete med Byggplaneringsgruppen.

Se över möjligheterna till frivilliginsatser för att hålla ner kostnader.

Gruppledare: Jörgen Bennehall 

Marknadsföringsgruppen

Ta fram konkret material för:

  • Försäljning av bostäder
  • Rekrytering av medlemmar

Som på ett adekvat och attraktivt sätt beskriver området, bostäder och verksamheterna i Byahusen.

Se över möjligheterna till frivilliginsatser för att hålla ner kostnader.

Gruppledare: Alf Kjeller 

Stormötesgruppen

Stödja projektledaren i samband med stormöten med det praktiska arbetet i och runt dessa möten.

Gruppledare: Anita Bohman

Trädgårds & kulturgruppen

Ta fram ett väl förankrat förslag på hur tomten kan planeras och hur kulturen kan förstärka trivseln. Kontinuerlig avstämning med Byahusgruppen och Byggplaneringsgruppen.

Se över möjligheterna till frivilliginsatser för att hålla ner kostnader.

Gruppledare: Mats Eriksson

Ambassadörer

Inget projekt klarar sig utan sina ambassadörer Ambassadörernas roll är att kontinuerligt ta till sig information från förstudien och positivt sprida den i sin omgivning samt omvänt föra vidare frågor till projektledaren så att ALLA får del av informationen.

Vill du bli en ambassadör? Kontakta RoseMarie Hellén